Condicións ou probas de acceso especiais

Ademais dos requisitos de acceso establecidos con carácter xeral pola administración educativa, para o acceso ao Grao en Relacións Internacionais engádese un requisito de acceso específico relacionado coa acreditación dun nivel mínimo de inglés:

Para ser admitido no Grao en Relacións Internacionais será necesario posuír, polo menos, un dos seguintes requisitos, que se acreditará nas datas que se indiquen cada ano:

 1. Certificación oficial de nivel B1 de inglés (só admitiranse os certificados recoñecidos pola Asociación de Centros de Linguas no Ensino Superior (ACLES)
 2. Cualificación en Inglés igual ou superior a 7 nos dous cursos de bacharelato.
 3. Cursar en sistemas educativos de fala inglesa 4º curso de ESO ou un curso de bacharelato.
 4. Diploma de asistencia e aproveitamento de B1.2 ou superior, ou diploma de dominio de B1 ou superior do Centro de Linguas da Universidade da Coruña ou da Universidade de Vigo. Tamén se admitirán certificados similares expedidos por outros centros de linguas de universidades españolas.

O Real Decreto 412/2014, de 6 de xuño, regula as condicións para o acceso aos ensinos universitarios oficiais de Grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas. Poderán acceder aos ensinos universitarios os seguintes grupos:

 • Estudantado en posesión do título de Bacharelato do Sistema Educativo Español ou doutro declarado equivalente.
 • Estudantado en posesión do título de Bacharelato Europeo ou do diploma de Bacharelato internacional.
 • Estudantado en posesión de títulos, diplomas ou estudos de Bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou doutros Estados cos que se subscribiron acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade.
 • Estudantado en posesión de títulos, diplomas ou estudos homologados ao título de Bacharelato do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados en sistemas educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos que non se subscribiron acordos internacionais para o recoñecemento do título de Bacharel en réxime de reciprocidade.
 • Estudantado en posesión dos títulos oficiais de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente ao Sistema Educativo Español, ou de títulos, diplomas ou estudos declarados equivalentes ou homologados aos devanditos títulos.
 • Estudantado en posesión de títulos, diplomas ou estudos, diferentes dos equivalentes aos títulos de Bacharelato, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico Deportivo Superior do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados nun Estado membro da Unión Europea ou noutros Estados cos que se subscribiron acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade, cando devandito estudantado cumpra os requisitos académicos esixidos en devandito Estado membro para acceder ás súas Universidades.
 • Persoas maiores de vinte e cinco anos que superen a proba de acceso.
 • Persoas maiores de corenta anos con experiencia laboral ou profesional en relación cun ensino.
 • Persoas maiores de corenta e cinco anos que superen a proba de acceso.
 • Estudantado en posesión dun título universitario oficial de Grao, Máster ou título equivalente.
 • Estudantado en posesión dun título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro, correspondentes á anterior ordenación dos ensinos universitarios ou título equivalente.
 • Estudantado que cursase estudos universitarios parciais estranxeiros ou españois, ou que finalizando os estudos universitarios estranxeiros non obtivese a súa homologación en España e desexe continuar estudos nunha universidade española. Neste suposto, será requisito indispensable que a universidade correspondente lles recoñeza polo menos 30 créditos ECTS.
 • Estudantado que estivese en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións do Sistema Educativo Español anteriores á Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro.

Os criterios de admisión do Grao en Relacións Internacionais son os establecidos pola normativa de xestión académica das Universidades da Coruña e de Vigo que se describen a continuación:

 • Poderán formalizar a súa matrícula os alumnos que inicien os estudos de grao en calquera das titulacións da Universidade da Coruña e de Vigo e que cumprisen as condicións de acceso ou reunisen os requisitos de admisión establecidos no RD 412/2014, nos prazos de matrícula establecidos pola CIUG.
 • Aqueles alumnos que pretendan iniciar os estudos de primeiro curso de grao deberán estar admitidos para formalizar a matrícula nas sucesivas resolucións da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).
 • Os alumnos procedentes doutros estudos oficiais cursados en España deberán solicitar a admisión nos estudos da súa elección na UDC e na UVigo, obter recoñecemento dun mínimo de 30 créditos e cumprir os requisitos establecidos no art. 3 do RD 412/2014 e na Normativa de Xestión Académica da Universidade.

Aqueles alumnos que non cumpran as condicións anteriores deberán incorporarse ao proceso xeral de admisión.

 • A solicitude de acceso/admisión poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan na plataforma de Xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD da UDC.
 • A matrícula realízase por sucesivas convocatorias da CIUG a través de NERTA e deberá realizarse no prazo establecido, pola contra perderá todos os seus dereitos.

As solicitudes atenderanse coa seguinte orde de prelación, establecida na Normativa Académica das Universidades da Coruña e de Vigo:

 1. En primeiro lugar, as daqueles alumnos que obtivesen o título universitario dos estudos que dan acceso á titulación solicitada ben en xuño do ano en curso, ben en cursos anteriores, e presenten a solicitude dentro do prazo establecido.
 2. En segundo lugar, as daqueles alumnos que obtivesen o título universitario dos estudos que dan acceso á titulación solicitada en setembro do ano en curso, así como as daqueles alumnos que a pesar de poder presentar a solicitude conforme á liña (a) non o fixesen, soamente resultásense prazas vacantes na fase anterior.

Para adxudicar as prazas dispoñibles entre alumnos que se atopen na mesma situación terase en conta a nota media do expediente académico nos estudos que acrediten, que se calculará de acordo co disposto no apartado segundo do Protocolo de colaboración subscrito entre
a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, publicado por Resolución do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da citada Consellería (DOG do 30/09/2011).

Finalmente, cabe sinalar que, para facilitar o acceso e permanencia do alumnado con necesidades especiais derivadas da discapacidade ou doutras formas de diferenza fronte á poboación maioritaria (que fan que ditas persoas experimenten diversas formas de discriminación e barreiras evitables no acceso aos estudos superiores e no normal desenvolvemento da súa vida académica e/ou profesional) a UDC, a través da Unidade Universitaria de Atención á Diversidade (ADI), estableceu varios programas de atención específicos, referidos tanto á incorporación á Universidade (preuniversitarios) como á atención personalizada e colectiva durante a vida universitaria. A Universidade de Vigo, así mesmo, conta con diferentes programas e ferramentas para chegar á plena integración na vida universitaria do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Entre os programas máis relevantes destaca o Programa de Integración de Universitarios/ as con Necesidades específicas de apoio educativo (PIUNE). Este programa ten por obxectivo apoiar ao noso estudantado con algún tipo desas necesidades ou trastornos de aprendizaxe legalmente recoñecida. Estas persoas poderán recibir, entre outros, atención, acollida e asesoramento pola UNATEN (Servizo de Extensión Universitaria) da Universidade de Vigo; soporte ao estudo (adaptacións curriculares, recursos técnicos de apoio…); ou acompañamento en actividades diversas por persoal voluntario da UVigo.