Na sesión ordinaria do Consello de Goberno da Universidade de Vigo, celebrada o día trinta e un de outubro de 2022, aprobouse a constitución da Xunta de Facultade de Relacións Internacionais (punto 4 da orde do día). Tanto a súa composición como funcións veñen determinadas polo artigo 38 dos Estatutos da UVigo aprobados por Decreto 13/2019, de 24 de xaneiro.

Composición

Equipo decanal

  • Decana comisaria – Laura Carballo Piñeiro
  • Secretaria comisaria – Laura Movilla Pateiro
  • Vicedecana comisaria – Elena de Prada Creo

Persoal de Administración e Servizos (PAS) – Sector D

  • Representante do PAS

Estudantado

  • Representante do estudantado

 

Eleccións

Eleccións a representantes do estudantado na Xunta de Facultade

 

Calendario electoral

Data Proceso
Do 8 ao 13 de febreiro Exposición dos censos provisorios
Do 14 ao 17 de febreiro Reclamacións aos censos provisorios
20 de febreiro Exposición dos censos definitivos
Do 22 ao 24 de febreiro Presentación de candidaturas.
27 de febreiro Proclamación provisoria de candidatos/as
Do 28 de febreiro ao 2 de marzo Presentación de reclamacións á proclamación provisoria de candidatos/as
3 de marzo Proclamación definitiva de candidatos/as
8 de marzo Votación na Aula 2.2 de 15.00 a 18.00 horas: Acta