O Sistema de Garantía de Calidade do centro, en proceso de elaboración, constitúe unha ferramenta estratéxica básica para acadar unha mellora continua da Facultade de Relacións Internacionais e das súas titulacións oficiais

Neste sentido, hai que sinalar que o Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro de 2007 (derogado polo RD 822/2021, do 28 de setembro de 2021), polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, esixe, para a verificación e acreditación dun título, a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa.

Documentación básica do Sistema de Garantía de Calidade (SGC):

  • Manual de Calidade
  • Política e obxectivos de calidade
  • Procedementos do SGC
  • Rexistros e evidencias do SGC